Wzór umowy

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG NR …......
 
zawarta dnia: …........... r. pomiędzy:  

..............................................................................

..............................................................................
 
niepowtarzalny identyfikator firmy: …...............................
e-mail: …...............................
 
reprezentowaną przez:
..............................................................................
zwanym dalej „Abonentem” a:
  
Elaboro.pl Agnieszka Borowiecka
72-346 Pobierowo ul. Reymonta 15a
 
Nip: 857-153-66-08
 
zwanym dalej „Operatorem”
 
§1.
DEFINICJE
 
Umowa” - oznacza niniejszy dokument ze wszystkimi załącznikami oraz wszelkimi zmianami umowy sporządzonymi w formie Aneksu.
 
Abonent” - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z zamówionej usługi świadczonej drogą elektroniczną.
 
Operator ” firma świadcząca usługę polegającą na udostępnieniu internetowego systemu obsługi firmy Elaboro Online System.
 
 
§2.
ZAKRES WSPÓŁPRACY
 
 1. Umowa zostaje zawarta na czas: nieokreślony
 2. Operator zobowiązuje się w szczególności do świadczenia usług informatycznych polegających na udostępnieniu internetowego systemu obsługi firmy Elaboro Online System.
 3. Decydując się na rejestrację, zamówienie i zakup usługi, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z jej opisem i warunkami zakupu opisanymi w niniejszej umowie, oraz na stronie internetowej www.elaboro.pl
 4. Operator aktywuje automatycznie usługę udostępnienia systemu w chwili rejestracji przez abonenta na stronie
 
 
 
§3.
OPŁATY
 
1. Abonent zobowiązuje się do wniesienia następujących opłat tytułem aktywacji usług i opłat abonamentowych:
 
- opłata aktywacyjna: nie obejmuje zł ( słownie: nie obejmuje )
- abonament:
 
Pico
do 20 faktur w miesiącu, lub 20 tys. netto sprzedaż
0,00 zł
Micro
do 3 użytkowników i 1 punkt sprzedaży
30,00 zł
Small
do 6 użytkowników i 3 punktów sprzedaży
60,00 zł
Medium
do 10 użytkowników i 6 punktów sprzedaży
100,00 zł
Big
bez ograniczeń
150,00 zł
Live
Abonament roczny podtrzymujący archiwum
100,00 zł
 
( proszę skreślić podkreślić jedną wybraną opcje )
 
- promocja:
 
  Na dobry początek Pierwsze 2 miesiące korzystania z systemu gratis
  Największa oszczędność 75% upustu na abonament przez pierwszy rok pracy
  Mój pierwszy sklep internetowy 20% upustu na projekt sklepu internetowego
  Rozpoczynam własny biznes. Dla małych firm za darmo Całkowicie za darmo, do 20 faktur w miesiącu, lub 20 tys. netto sprzedaż
( proszę podkreślić jedną wybraną opcje )
 
Opłaty abonamentowe nie obejmują podatku VAT, do którego zapłaty zobowiązany będzie Abonent. Opłaty abonamentowe naliczane będą począwszy od dnia aktywacji usługi, uwzględniając warunki promocji i płatne będą z góry na podstawie wystawionej faktury VAT w terminie 14 dni od rozpoczęcia kolejnego okresu abonamentowego.
 
 1. Abonent dokonał rejestracji w Elaboro Online System w …...........r. zatem pierwszy okres rozliczeniowy przypada na …...........r.
 2. W przypadku dodania nowych użytkowników oraz gdy ich ilość przekroczy ilość dopuszczalną w danym abonamencie, Abonent wyraża zgodę na automatyczne podniesienie opłat abonamentowych zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie www.elaboro.pl
§ 4.
GWARANCJA JAKOŚCI, WARUNKI GWARANCJI I SERWIS
 1. Operator zapewnia Abonenta o dobrej jakości Oprogramowania.
 2. Ze strony Abonenta osobą upoważnioną do zgłaszania ewentualnych błędów i problemów jest : ....................................................
 3. Zobowiązania serwisowe Operatora nie obejmują :
 • uszkodzeń wynikających z niewłaściwej lub niezgodnej z ich przeznaczeniem eksploatacji systemu obsługi firmy Elaboro Online System
 • uszkodzeń spowodowanych dokonywaniem jakichkolwiek napraw czy przeróbek systemu obsługi firmy Elaboro Online System, w szczególności wzorów wydruków i szablonu sklepu internetowego.
 • usuwania wad spowodowanych obsługą systemu obsługi firmy Elaboro Online System niezgodną z dokumentacją lub wad spowodowanych działaniem osób trzecich, za których działania Operator nie ponosi odpowiedzialności.
 
 1. Operator może usunąć awarie, o których mowa w pkt. 3 na podstawie odrębnego zlecenia.
 2. W przypadku konieczności uzyskania bezpośredniej pomocy technicznej lub wsparcia serwisowego dotyczącego sprzętu lub oprogramowania nie objętego umową , np. oprogramowanie drukarek fiskalnych, oprogramowanie klienckie, przeglądarki internetowe, pracy na urządzaniach mobilnych, Operator w miarę swoich możliwości będzie uczestniczył w pomocy technicznej.
 3. Operator wyłącza swoją odpowiedzialność za jakąkolwiek szkodę (łącznie z pośrednimi albo bezpośrednimi szkodami z tytułu utraty zysków związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, szkodami wynikłymi z przerw w działalności gospodarczej lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym) będącą następstwem używania albo niemożliwości użycia oprogramowania, nawet jeśli Abonent został zawiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód. Operator nie jest w szczególności odpowiedzialny za jakiekolwiek dane zapamiętane za pomocą oprogramowania oraz za szkody związane z utratą tych danych.
 4. Operator zapewnia abonenta, że dane wElaboro Online System są archiwizowane i w razie ewentualnej awarii systemu, niezwłocznie podjęte będą kroki do ich odzyskania i uruchomienia Elaboro Online System w części wykorzystywanej przez Abonenta.
 5. Operator zapewnia Abonenta, że serwery na których znajdują się dane Abonenta, objęte są polityką bezpieczeństwa Elaboro Online System i wysokim poziomem zabezpieczeń informatycznych.
 6. Wszelkie sprawy serwisowe będą zgłaszane przez Abonenta na email: elaboro@elaboro.pl lub telefonicznie na tel. kom. 500-54-69-84.
  §5.
  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Dane wprowadzane do systemu nie są udostępnianie, ani sprzedawane żadnym innym podmiotom, a wykorzystywane przez operatora mogą być jedynie w celu określenia wysokości abonamentu i danych do faktury ( ilościowa statystyka automatyczna ) lub na wyraźne życzenie abonenta np. w celach serwisowych.
 2. Dane są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione polityką bezpieczeństwa Elaboro Online System przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 3. Na życzenie abonenta dane będą niezwłocznie usunięte z rejestrów i baz danych systemu Elaboro Online System
 4. Abonent świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych przez Operatora w celach wymienionych w umowie.
§6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Termin wypowiedzenia umowy strony ustalają na 30 dni od dnia zakończenia okresu abonamentowego.
 2. Abonent upoważnia Operatora do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Upoważnienie jest ważne w okresie obowiązywania umowy.
 3. Abonent akceptuje wystawianie i przesyłanie na adres mailowy, wskazany w nagłówku niniejszej umowy, faktur w formie elektronicznej, w postaci plików pdf, uznając ich autentyczność.
 4. Umowa sporządzona jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
 5. Umowa wchodzi w życie w momencie jej podpisania. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd wskazany przez Operatora.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 
 
 
W imieniu Abonenta                          W imieniu Operatora
..............................                         Agnieszka Borowiecka

 

 

AttachmentSize
umowa elaboro.pdf71.3 KB